Nota prawna

 1. Strona internetowa www.seaoo.com jako całość, a także jej layout oraz poszczególne elementy będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 2. W szczególności ochroną prawną objęte są następujące elementy strony www.seaoo.com:
  1. Układ strony internetowej,
  2. Nazwa „seaoo” oraz „seaoo.com”,
  3. Znak graficzny „seaoo”,
  4. Artykuły, opisy oraz wszelkie pozostałe treści słowne,
  5. Zdjęcia, ikony, symbole, obrazki, logotypy oraz wszelkie pozostałe elementy graficzne,
  6. Pliki video, audio, aplikacje oraz oprogramowanie,
  7. Szata graficzna.
 3. Strona internetowa www.seaoo.com udostępniona została w celu informowania o usługach spedycyjnych świadczonych przez partnera logistycznego operatora serwisu oraz zawierania umów dotyczących tych usług.
 4. Strona internetowa seaoo.com, a także jej layout oraz poszczególne elementy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, nie mogą być bez zgody operatora serwisu – firmy Richert KurJerzy sp.k., ul. Dąbrowszczaków 1/108, 80-374 Gdańsk, NIP 5842733875, KRS 0000490123 – w jakikolwiek sposób wykorzystywane (w tym samodzielnie kopiowane, modyfikowane, zwielokrotniane oraz rozpowszechniane), w jakimkolwiek innym celu niż wskazanym w ust. 3.
 5. Zgoda operatora serwisu na wykorzystywanie praw autorskich może zostać wyrażona poprzez zawarcie umowy licencyjnej, określającej szczegółowy zakres oraz warunki korzystania z praw autorskich.
 6. Wysokość opłaty licencyjnej wynosi za każdy rozpoczęty miesiąc zgody na wykorzystywanie:
  1. Układu strony internetowej – 12.000 zł brutto,
  2. Nazwy „seaoo” oraz „seaoo.com” - 50.000 zł brutto,
  3. Znaku graficznego „seaoo” - 50.000 zł brutto,
  4. Artykułów, opisów oraz wszelkich pozostałych treści słownych – 1.200 zł brutto za każdy element,
  5. Zdjęć, ikon, symboli, obrazków, logotypów oraz wszelkich pozostałych elementów graficznych - 500 zł brutto za każdy element,
  6. Plików video, audio, aplikacji oraz oprogramowania – 2.000 zł brutto za każdy element,
  7. Szaty graficznej – 12.000 zł brutto.
 7. Opłatę nalicza się oddzielnie w stosunku do każdej domeny. W przypadku gdy element, o którym mowa w lit. b) - f) powyżej, występuje więcej niż jeden raz w ramach jednej domeny, opłatę podwyższa się o 5% za każde kolejne wystąpienie elementu.

 8. Podany powyżej cennik opłat licencyjnych nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 9. W przypadku naruszenia praw autorskich w stosunku do osoby naruszającej, możliwe jest skierowanie roszczeń prawnych, w tym wynikających z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych żądań:
  • zaniechania naruszania,
  • usunięcia skutków naruszenia,
  • wydania uzyskanych korzyści,
  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności opłaty licencyjnej,
  • opublikowania oświadczenia z przeprosinami
 10. W celu zawarcia umowy licencyjnej należy skontaktować się z operatorem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.